Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Jumpy (fun on air) houdt zich eraan om zuivere, veilige attracties en apparatuur te leveren in goede staat.

Algemene voorwaarden

 • De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal ook permanent (laten) toezien op de goede werking.
 • Bij ondertekening van de bestelbon, betaling van het voorschot, mondeling akkoord of bestelling via electronische post gaat de huurder akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden kunnen zich bevinden op de bestelbon maar zijn steeds openbaar te raadplegen via de website.

Attracties

 • Het is verboden om over de muren van de springkastelen te klimmen (uitgezonderd de speciale klimtoestellen).
 • Het is verboden eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen enz… op de attracties te brengen.
 • De attracties, games en speldoeken mogen niet worden betreden met schoenen. Volwassenen of dieren zijn niet toegelaten op de attracties.
 • In geval van regen laat men de attractie opgeblazen ! Enkel bij storm mag het kasteel worden afgelaten om schade te voorkomen. Bij niet naleven hiervan zal eventuele opgelopen schade worden verhaald op de huurder.
 • De motor mag in geen geval worden afgedekt wegens kans op oververhitting.
 • Bij langere huurperiodes zal de huurder zorgen dat de attractie ook ’s nachts gevrijwaard blijft van diefstal.
 • De huurder zorgt voor een veilige elektriciteitsaansluiting van 220V 16A volgens de huurformule. (schade aan onze toestellen door slechte electriciteitsvoorziening zal worden aangerekend).
 • De attracties worden na elke huurperiode gereinigd en op regelmatige basis gedesinfecteerd.
 • Bij buitensporige vervuiling zullen kosten worden aangerekend. Ook extra reiniging ten gevolge van kindergrime zal worden aangerekend. De huurder doet geenszins pogingen om met produkten eventuele vervuiling te verwijderen. Deze kunnen namelijk schade toebrengen aan het materiaal.
 • Lasersquash of rodeostier hebben specifieke extra voorwaarden die u vooraf zullen worden overhandigd.

Apparatuur / Games

 • De goederen worden in perfecte staat afgeleverd en dienen zo terug te worden ingeleverd.
 • Men bedient de machines volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzingen en instructies van het Jumpy Team. De machines mogen enkel door volwassenen worden bediend.
 • Klachten moeten onmiddelijk worden gemeld en worden niet meer aanvaard na de gebruiksperiode.
 • Tenzij anders overeengekomen mogen enkel grondstoffen gebruikt worden welke zijn geleverd door Jumpy Fun Food.  Bij gebruik van andere grondstoffen kunnen extra kosten worden aangerekend voor reiniging of herstelling en kan de borg worden ingehouden. Uitgezonderd hamburger, hotdog, bain marie, chocoladeverwarmer, soepketel.
 • Geleverde grondstoffen worden om hygienische reden niet teruggenomen.
 • Tenzij anders vermeld, zorgt Jumpy voor de reiniging van de fun food apparatuur. (uitgezonderd hamburger, hotdog, bain marie, chocoladeverwarmer, soepketel…)
 • Indien er buitensporige vervuiling is door onder andere aanbakken, verbranding enz. zullen reinigingskosten worden aangerekend met een minimum van 25 €.
 • De huurder doet geen pogingen om de popcorn- of suikerspinmachine te reinigen. Er is namelijk gevaar voor kortsluiting of andere schade indien niet uitgevoerd volgens de voorschriften.

Schade / Ongevallen

 • Bij eventuele vaststelling van schade al dan niet opzettelijk of verlies zal deze worden verhaald op de huurder.
 • Bij gebeurlijke ongevallen van welke aard ook, voor, na of tijdens de verhuurperiode, schade of letsels ontstaan tijdens levering, plaatsing en afbouw kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Bij defect of schade dient de huurder onmiddellijk te bellen naar 0486 577 745.
 • LAAT U VOORAL NIET AFSCHRIKKEN DOOR HET BOVENSTAANDE.
  De meeste familiale verzekeringen dekken eventuele schade.

Huurperiode / Leveringen / Afhalingen

 • De dag huurperiode begint in de voormiddag en eindigt om 20 uur.
 • Weekend begint op zaterdag in de voormiddag eindigt zondag 20 uur.
 • Midweek begint op maandag in de voormiddag en eindigt vrijdag 20 uur.
 • Volledige week begint op maandag in de voormiddag en eindigt zondag 20 uur.
 • In deze periodes zijn attracties en toestellen bedrijfsklaar. Van deze periodes kan na overeenkomst worden afgeweken. Door onvoorziene (verkeers)omstandigheden tijdens de levering kan er een kleine afwijking op de huurperiodes zijn, waarvoor de huurder geen schadevergoeding aan de verhuurder kan eisen.
 • Jumpy houdt zoveel mogelijk rekening met de gevraagde lever-, en ophaaltijden. Tijdens drukke periodes hangen deze tijden echter af van de leverronde of ophaalronde en zijn zeker niet bindend.
 • Springkastelen en attracties worden gratis geleverd tot 15 gereden km vanaf magazijn. (uitgezonderd Funny Worm en Roger Rabbit 10 km). Bron: Google Maps.
  Buiten deze afstand zal een kilometervergoeding worden gerekend per gereden km en volgens de gangbare tarieven in de verhuursector.
  Om iedereen tijdig te bedienen tijdens drukke periodes of communieperiode kan de gratis afstand om praktische redenen worden ingekort.
 • Kilometervergoeding voor apparatuur of kleine games worden niet apart aangerekend als ze worden meegeleverd met een bestelde attractie en ook samen worden afgehaald (maw dezelfde huurtermijn).
  Bij aparte levering of ophaling van apparatuur of games zullen transportkosten (kilometervergoeding) worden aangerekend volgens de gangbare tarieven in de verhuursector.
 • De huurder zorgt voor bekwame hulp tijdens de op- en afbouw van de attracties bij basic rent formule. (minimum 1 persoon of meer indien de levering dit vereist).
  De hulp volgt de instructies van onze medewerker en werkt mee tijdens de opbouw en afbouw ongeacht tijdstip of weer. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan kunnen extra personeelskosten worden aangerekend.
 • Levering en plaatsing van springkastelen of attracties gebeuren gelijkvloers en zonder trappen binnen aanvaardbare afstand vanaf de bestelwagen.
 • Apparaten en spellen worden geleverd gelijkvloers tot aan de eerste drempel.  De chauffeur legt de werking uit en de huurder zorgt verder voor de opstelling.
 • Bij het ophalen zorgt de huurder dat alle goederen zich centraal op 1 punt bevinden zoals bij levering. Indien de chauffeur alle goederen zelf dient te verzamelen zullen hiervoor kosten worden aangerekend.
 • De huurder verwittigd als de huurperiode vroeger dan voorzien afloopt.
 • Bij te laat inleveren van afgehaalde goederen zal extra huurkost worden aangerekend.

Boekingen / Betalingen

 • Een reservatie wordt pas geregistreerd na betaling van een voorschot.
  Bij grotere attracties, machines of gecombineerde huur kan de waarborg hoger zijn dan het voorschot. Betaling kan cash of door storting op onze rekening nr. 111-2817972-22
 • Annulatie dient tijdig vooraf te worden doorgegeven bij voorkeur aangetekend. Bij niet aangetekende annulatie dient deze uitdrukkelijk bevestigd te worden door Jumpy.
  Annulatie per mail die niet uitdrukkelijk door Jumpy werd bevestigd voor akkoord wordt niet aanvaard. Sms berichten worden niet aanvaard als geldige annulatie.
  De tijd van ontvangst van een aangetekende zending of de bevestiging van Jumpy is doorslaggevend voor de bepaling van het te betalen percentage over het originele huurbedrag.
  Bij annulatie verliest de huurder het voorschot. Enkel bij gegronde redenen kan een uitzondering worden gemaakt.
  Als bestellingen niet worden afgehaald of niet kunnen worden geleverd (laattijdige annulatie, weigering van de levering of afwezigheid) zal het volledige huurbedrag in rekening worden gebracht.
 • Los van het voorschot/borg moeten huurcontracten tenminste 14 dagen voordien voldaan zijn anders behoudt de verhuurder het recht de reservatie verder te verhuren.
 • Bij last minute contracten dient het volledige huurbedrag betaald te worden alvorens de attractie wordt geplaatst en/of toestellen worden afgeleverd. Onze medewerker krijgt de uitdrukkelijke opdracht niet te leveren wanneer het saldo niet werd voldaan.
 • De borg wordt cash of via bank terugbetaald na inspectie en goedkeuring van de attractie of apparatuur.

Facturatie

 • Facturatiegegevens worden doorgegeven bij de bestelling, en kunnen achteraf niet worden gewijzigd.
  Facturatiekosten zijn gratis voor bestellingen vanaf 125 euro excl. btw.
 • Onze facturen zijn onmiddelijk contant betaalbaar en onze voorwaarden hebben prioriteit op de voorwaarden en eventuele betalingstermijnen vermeld op bestelbons of in de algemene voorwaarden van de huurder.
 • Bij niet betalen op de vervaldatum is van rechtswege met onmiddellijke ingang een schadevergoeding  verschuldigd van 15% met een miniumum van 65 euro en een interest van 1,5% per aangevangen maand.

Voor alle betwistingen, die uit deze overeenkomst zouden kunnen voortspruiten, zijn alleen de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen bevoegd.

X